Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА „ПЕРЛА ТУРИСТ” АД

1. Записване за пътуване

1.1. Записване за желано от Вас пътуване можете да направите на място в офиса на фирма „Перла Турист” АД, по телефон, факс или E-mail.
1.2. Резервацията се счита за валидна след попълване на бланка за резервация и внасяне на депозитна сума.

2. Начин на плащане

2.1. Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път, по посочена от „Перла Турист” АД банкова сметка.
2.2. След записване за резервация следва да се извърши авансово плащане от клиента в размер на 50% от общата цена на резервацията, освен ако не е упоменато друго.
2.3. Остатъкът по резервацията следва да се заплати в срок до 7 дни преди датата на пътуването.

3. Права и задължения на страните

3.1. Права и задължения на Туроператора

3.1.1. Туроператорът се задължава да предостави на Потребителя заплатените туристически услуги съгласно условията на този договор.
3.1.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, в случай, че Потребителят не извърши плащанията в определените за това срокове. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил доплащане в определените срокове, се счита, че се е отказал от пътуването и депозитът не се връща.
3.1.3. Съгласно изискванията по чл. 42 от ЗТ Туроператорът има сключена туристическа застраховка.

3.2. Права и задължения на Потребителя

3.2.1. Потребителят се задължава да носи със себе си при пътуванията в България необходимите лични документи /лична карта, при индивидуално пътуване – ваучер за настаняване/.
3.2.2. Потребителят се задължава да заплати в определените срокове и в пълен размер стойността на туристическите услуги.
3.2.3. Потребителят има право в срок от 15 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговоря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни за заплащане на общата цена на пътуването.

4. Отговорност на страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия договор Туроператорът се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 50% от стойността на съответните услуги.
4.2. В случай на неизпълнение или неточно неизпълнение на услугите от страна на контрагентите на Туроператора /хотели, транспортни фирми, ресторанти и дл./, при условие, че „ПЕРЛА ТУРИСТ” АД е изпълнила прецизно своите задължения – Туроператорът от своя страна не дължи компенсация на клиента. След като клиентът предостави надлежните документи, които доказват неизпълнението на резервираните услуги от страна на контрагента на „ПЕРЛА ТУРИСТ” АД, Туроператорът от своя страна ги предоставя на съответния контрагент. Максималната граница на съответната компенсация се определя от самия контрагент и се предоставя на клиента от Туроператора само след като той я получи от контрагента.
4.3. Когата отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от промени в Българското законодателство, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
4.4. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно неизпълнение на натоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
• Потребителя
• Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора
• Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
4.5. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, E-mail действително могат да бъдат използвани от Туроператора при необходимост.
4.6. В случай на отказ от резервация за хотелско настаняване в България Туроператорът удържа следните неустойки:
• За индивидуални резервации – при отказ от пътуване/резервация по-малко от 3 /три/ дни преди датата на настаняване се удържа неустойка размер на стойността на 1 /една/ нощувка;
• За групи – при отказ от пътуване/резервация по-малко от 15 /петнадесет/ дни преди датата на настаняване се удържа неустойка в размер на стойността на 1 /една/ нощувка.

5. Спорове и рекламации

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане пред компетентния български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременното предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора. Рекламация се предоставя задължително в писмен вид до 3 /три/ дни след завръщането, в офис на „ПЕРЛА ТУРИСТ” АД. В този случай клиентът е длъжен да представи протокол, подписан от: представител на приемащата агенция, администрацията на обекта или предоставящ туристическата услуга и самия него. Туроператорът уведомява клиента за отговора си до 1 /един/ месец от депозирането на рекламацията.

6. Ред за изменение и прекратяване на договора

6.1. Всяка една от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
6.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид.
6.4. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.